If any of the posters you are asked to evaluate is not linked in the table below, choose a different poster to evaluate from the same course.

D1A – Hord D1B – Carter D1C – Naeemy D2A – Cupolungo D2B – Clason
D2C- Howe D3A – Vogl D3B – Chauhan D3C – MacGuire D4A – Tukeler
D4B – Sanchez D4C – Obergfell D4D – Potcoava D4E – Rohilla D5A – Pine
D5B – Heilbron D5C – McCormick D5D – Schabbing D6A – Rosen D6B – Olsen
D6C – Hattendorf D6D – Stern D7A – Mohite D7B – Asare D7C – Gruidel
D8A – Borden D8B – Cesta D9A – Naik D9B – Miller D9C – Cofman
D10A – Statham D10B – Vanleeuwen D10C – Todd D11A – Yusupova D11B – McGarry
D11C – Noyes D12A – Lilienfeld D12B – Goddu D12C – Haslett D13A – Cannon
D13B – O’Hara D13C – Murphy D14A – Kumar D14B – Gomez D14C – Noe
D14D – Williams D15A – Renner D15B – Hewawasam D15C – Bickner D15D – Stoner
D16A – Bauer D16B – Cotto D16C – Hatchell D16D – Arora D16E – Kovarik
D17B – Trupp D17C – O’Dell D17D – Erwin D18A – Kim D18B – Luscher
D19A – Teeples D19B – Shoykhet D20A – Spindler D20B – Olson D20C – Sarju
D21A – Summers D21B – Vanbaelinghem D21C – Falcon D22A – Brenman D22B – Cornelius
D22C – Baker D23A – Meyer D23B – Fowler D23C – Ball D24A – King
D24B – Cesarec D24C – Kassel